česky | english
Heslo:
Home

Historie vzniku Babákovy myelomové skupiny při Ústavu patologické fyziologie LF MU

Jednou z klíčových aktivit vedoucích k akceleraci výzkumu mnohočetného myelomu v ČR a zvýšení konkurenceschopnosti v rámci EU se ukázala potřeba vzniku silného, technologicky špičkově vybaveného centra, které své vědecké úsilí cíleně zaměří na tuto problematiku.

Historie vzniku centra začíná založením Laboratoří experimentální hematologie a buněčné imunoterapie na Oddělení Klinické hematologie FN Brno v roce 1998 profesorem Romanem Hájkem. Preklinický výzkum byl původně zaměřený na imunoterapii a vývoj protinádorových vakcín u mnohočetného myelomu. Nejprve bylo v roce 2006 založeno Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, a to díky projektové podpoře MŠMT (LC06027). Nový název pracoviště Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina (URC-CMG) byl schválen 1.1.2008 vedením a akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

V rámci vznikajícího centra se stal partnerem i tým laboratoře molekulární cytogenetiky vedený docentem Petrem Kuglíkem. Mezi významné spolupracující týmy patří skupina Laboratoře molekulární cytologie a cytometrie v čele s docentkou Evou Bártovou z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR (http://www.ibp.cz/labs/LMCC).
Dále pak Centrální laboratoř Oddělení funkční genomiky a proteomiky z Přírodovědecké fakulty MU pod vedením docenta Zbyňka Zdráhala (http://www.sci.muni.cz/FGP).

V roce 2010 vznikl Babákův výzkumný institut, který po reorganizaci výzkumných center LF MU přešel pod Ústav patologické fyziologie (http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html).
 

   
1996 Založení České myelomové skupiny (CMG, www.myeloma.cz) - koordinace klinických aktivit v oblasti monoklonálních gamapatií
1998 Založení Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) na OKH FN Brno – imunoterapie a vývoj protinádorových vakcín
2001 Vytvořen Nadační fond CMG – problematika pacientů a podpora výzkumu
2002 Zahájen komplexní výzkum mnohočetného myelomu v Brně
2003 První aplikace protinádorové vakcíny
2004 Založení banky vzorků a databáze Myelab
2005 Založen Klub pacientů s mnohočetným myelomem
2005 Nové prostory v Univerzitním kampusu-ILBIT
2006 Založení Centra základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom
2008 Nový název: Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina
2010 Vznik Babákova výzkumného institutu
2011 Zařazení Babákovy myelomové skupiny pod Ústav patologické fyziologie

 
 

*8.6.1873
Smidary u Nového Bydžova

+30.5.1926
Brno

Prof. MUDr. Edward Babák, profesor Lékařské fakulty (obor fyziologie) 1919-1926 byl jedním ze zakladatelů brněnského vysokého školství a české srovnávací fyziologie, vynikající organizátor. Po studiu filozofie a lékařství v Praze působil v Marešově fyziologickém ústavu LF UK (profesor od r. 1907, ve 34 letech). V roce 1919 přešel do Brna, kde až do své smrti 1926 vykonal neuvěřitelnou práci při budování vysokého školství. Založil zde VŠ veterinární (a stal se v roce 1918 jejím prvním rektorem), spoluzakládal Vysokou školu zemědělskou, inicioval vznik Školy vyšších studií pedagogických (jejímž byl prvním rektorem). Založil a budoval Fyziologický ústav Masarykovy univerzity, byl též děkanem Lékařské fakulty a nakonec i rektorem celé MU. V Brně založil Biologickou společnost, Moravskou přírodovědnou společnost, byl spoluzakladatelem a r. 1921 prvním předsedou Společnosti pro výzkum dítěte a péči o dítě. S jeho podporou jsou rovněž spjaty počátky psychologie na FF MU.

Na LF MU vybudoval fyziologický a biologický ústav. Mimořádně se zasloužil o rozvoj biologických věd a o osamostatnění oboru biologie na lékařských fakultách. Zabýval se hlavně srovnávací fyziologií, morfologií a byl výborným experimentátorem. Světovou proslulost získal svými výzkumy fyziologie dýchání. Publikoval i populárně vědecké knihy např. o tělovědě a o výživě.

Přehled akademických funkcí na MU

Období Funkce
1921 - 1922 děkan - Lékařská fakulta
1924 - 1925 rektor - Masarykova univerzita