česky | english
Heslo:
Home

Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI)

V roce 1998 byly na Oddělení klinické hematologie FN Brno vytvořeny prostorové i personální podmínky pro vznik “Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie“ (LEHABI).V letech 1998-2003 byla práce týmu zaměřena na rozvoj programu imunoterapie u mnohočetného myelomu (MM) a výroby protinádorových vakcín. Od prosince roku 1999 se laboratoř zabývá vstupním zpracováním biologického materiálu od nemocných s MM a MGUS a jeho tříděním pro následné analýzy v rámci plnění výzkumných projektů. Ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou FN a LF Brno laboratoř provádí imunomagnetické separace plazmatických buněk z kostní dřeně nemocných pacientů (technika MACS). Další zpracovaný biologický materiál je dlouhodobě uchováván v Myelomové bance vzorků.

 

Imunomagnetická separace buněk

Naše laboratoř provádí selekce plazmatických buněk pomocí imunomagnetické separace (magnetic-activated cell sorting, MACS). Tato metoda umožňuje selekci buněk podle jejich povrchového CD znaku pomocí monoklonální protilátky konjugované se superparamagne-
tickou partikulí.

 

Myelomová banka vzorků

Projekt "Myelomová banka" si klade za cíl vytvořit rozsáhlou banku biologických vzorků od pacientů s mnohočetným myelomem. Jedná se o vzorky získané z kostní dřeně a periferní krve, vzorky jsou skladovány hluboko zamražené. Vytvoření rozsáhlé banky vzorků umožní hodnocení nově objevených ukazatelů onemocnění na velkém souboru pacientů.

 

 

 

   

 

 

   Kontaktní osoba:

 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
vedoucí laboratoře

 

  

 

Ing. Martina Almáši Ph. D.  
zástupce vedoucího laboratoře