česky | english
Heslo:
Home

IGA NT13190

Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem


1.4.2012 – 31.12.2014

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Tento projekt je zaměřen na detailní charakterizaci pacientů s mnohočetným myelomem založenou na využití genového expresního profilování (GEP) u genů zodpovědných za strukturu a funkci centrozomů se známou rolí v procesu kancerogeneze. Analýzou expresních profilů těchto genů povede k stratifikaci pacientů do skupin z rozdílnou prognózou. Hlavní cíle tohoto projektu je následující:
Nalézt profil mitotických genů indikujících přítomnost centrozomální abnormalit v plazmatických buňkách, dle tohoto profilu rozdělit pacienty do skupin a stanovit klinickou charakteristiku a prognózu těchto skupin. Prioritou je vytvoření kombinovaného prediktivního & prognostického modelu založeného na kombinaci molekuláních profilů a standartních cytogenetických faktorů za účelem zvýšení senzitivity a specificity součásného vyšetření.


Zpět