česky | english
Heslo:
Home

IGA NT13294

Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi prekancerózy monoklonální gamapatie nejasného významu


1.4.2012 – 31.12.2015

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Genetické abnormality mohou výrazně odrážet individuální riziko progrese pacientů s MGUS. V plazmatických buňkách těchto pacientů byla již potvrzena přítomnost specifických chromozomových změn, avšak prognostický význam u nich nebyl prokázán či je sporný. Stoupá tedy potřeba komplexního přístupu pomocí celogenomových analýz s využitím metody aCGH. Projekt je zaměřen na vyšetření genomu pacientů s MGUS pomocí nové platformy Agilent SurePrint G3 CGH+SNP microarrays s hlavním cílem nalézt nové genetické abnormality, které poslouží jako unikátní prognostické markery progrese MGUS. Tato studia budou doplněna o výzkumy zaměřené na úlohu deregulace exprese vytipovaných kandidátních genů (MYC a RAS). Nalezení vhodných genetických markerů spolu s novými poznatky povede k rozšíření a zpřesnění stávajícího prognostického panelu s cílem identifikovat především vysoce rizikové pacienty s touto prekancerózou, kteří budou vhodnou skupinou pro možnosti preventivní experimentální léčby.


Zpět