česky | english
Heslo:
Home

IGA NT14575

Klinický význam cirkulujících miRNA v progresi monoklonálních gamapatií


6.3.2014 – 6.9.2014

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Na základě analýzy globálních profilů exprese sérových miRNA chceme vytvořit nový prognostický panel umožňující stratifikaci pacientů s monoklonální gamapatií podle individuální míry rizika progrese onemocnění až do mnohočetného myelomu. Vytvořený prognostický panel miRNA bude identifikovatelný ve snadno dostupném biologickém materiálu (krevní sérum), který lze odebírat opakovaně, a jehož odběr je spojen s minimální mírou invazivity pro pacienta. Dalším krokem bude identifikace podobného panelu cirkulujících miRNA v jiných biologických materiálech. Použití diagnostického panelu miRNA bude spojeno s vyšší mírou individualizace léčby pacientů s MM a v důsledku povede nejen k lepším léčebným výsledkům u těchto pacientů, ale také ke zvýšení kvality jejich života.


Zpět